Jednym z istotnych elementów szeroko pojętej ochrony środowiska jest stworzenie w społeczności lokalnej odpowiedniego poziomu świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu świadomości prośrodowiskowej. Jej adresatem powinni być zarówno uczniowie szkół wszystkich szczebli, przedszkoli oraz innych grup zorganizowanych typu, np.  drużyny harcerskie, czy koła zainteresowań, koła krajoznawcze, turystyczne, a także wszyscy mieszkańcy danego obszaru. Edukacja ma za zadanie wykształcić nowe spojrzenie na środowisko i jego walory oraz nauczyć jak chronić przyrodę i racjonalnie korzystać z jej dóbr. Sprzyjać temu może proponowane przez Fundację Szalony Krasnolud podjęcie działań, mających na celu inspirowanie, wspieranie i rozwijanie działań edukacyjnych umożliwiających funkcjonowanie jednostki i społeczeństwa w harmonii ze środowiskiem, zgodnie z zasadami ekorozwoju. Fundacja, w celu realizacji tych działań, proponuje zwłaszcza podejmowanie, rozwijanie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji ekologicznej, skierowanych do młodych mieszkańców regionu, przy pomocy nieszablonowych narzędzi, jakimi są gry planszowe.
Badania statystyczne wskazują, że dzieci i młodzież więcej czasu spędzają przed komputerami i wszelkiego typu urządzeniami elektronicznymi, niż poświęcają go kontaktom bezpośrednim z rówieśnikami. Gry planszowe są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji społecznych. Funkcja kształcąca gry polega na doskonaleniu i rozwijaniu zdolności orientacyjno-poznawczych. Funkcja poznawcza na gromadzeniu materiału o otaczającej rzeczywistości. Funkcja motywacyjna na pobudzeniu do aktywności poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać zainteresowanie otoczeniem. Funkcja integracyjna pozwala na utrwalanie więzi społecznych. Funkcja wychowawcza pozwala na przyswajanie różnych norm, uczenie sie reguł w różnych sytuacjach, uczenie sie przestrzegania umów zawieranych z innymi graczami. Wszystkie one odgrywają istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego też Wnioskodawca uważa, że za pomocą gier planszowych można również prowadzić edukację ekologiczną oraz promować ochronę środowiska naturalnego. Przykładem tego typu gier są np. Dzieci kontra śmieci, Wysokie napięcie, CO2.Celem nadrzędnym projektu jest, zatem, uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji ochrony środowiska naturalnego poprzez organizacje konkursu na projekt gry planszowej o tematyce ekologicznej.

Cele szczegółowe to:

 1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej młodych mieszkańców regionu.
 2. Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań dzieci i młodzieży w odniesieniu do środowiska.
 3. Zaangażowanie uczestników projektu do poszerzenia wiedzy na temat ochrony środowiska.
 4. Zachęcenie uczestników do samodzielnego przygotowania prac konkursowych – aktywizacja młodych ludzi.
 5. Zaangażowanie uczestników do przygotowania prac drużynowych – nauka zachowań w grupie, wspólne podejmowanie decyzji, dochodzenie do kompromisu.
 6. Rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej.
 7. Zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej.
 8. Pogłębianie świadomości społecznej o roli edukacji ekologicznej w prawidłowym rozwoju dziecka.
 9. Rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. grami bez prądu, w tym o tematyce ekologicznej.
 10. Stworzenie gotowego do wydania projektu gry ekologicznej (wydanie gry będzie priorytetem kolejnego wniosku dotacyjnego Fundacji).
Projekt zakłada przeprowadzenie konkursu skierowanego do uczniów szkół mających siedzibę na wskazanym obszarze realizacji zadania (szczegóły konkursu na projekt gry planszowej o tematyce ekologicznej zawarte zostaną w Regulaminie Konkursu „Graj w Ekologię”). Poniżej najważniejsze punkty przedmiotowego Regulaminu Konkursu: Konkurs podzielony jest na cztery kategorie:
 1. kategoria Szkoły Podstawowe klasy I-III (SPI);
 2. kategoria Szkoły Podstawowe klasy IV-VI (SPII);
 3. kategoria Gimnazja (G);
 4. kategoria szkoły ponadgimnazjalne (PG).
Każda szkoła ma prawo zgłosić 1 projekt gry planszowej stworzonej przez swoich uczniów w każdej z kategorii. Prace, dostarczone do siedziby Wnioskodawcy, oceni 5 osobowe jury złożone z: członków zarządu Fundacji, pedagogów oraz pracownika Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. W każdej kategorii wyłonione będą trzy najlepsze projekty gier planszowych (miejsca 1-3) oraz wręczone wyróżnienia (maksymalnie 7 wyróżnień). Łącznie wręczonych zostanie 40 nagród w postaci gier planszowych o tematyce ekologicznej/przyrodniczej:
 1. miejsce – gry o wartości 400,00 zł;
 2. miejsce – gry o wartości 200,00 zł;
 3. miejsce – gry o wartości 100,00 zł;
 4. wyróżnienia – gry o wartości 50,00 zł.
Pula nagród w konkursie 4200,00 zł. Ponadto projekt, który zostanie oceniony najwyżej przez Zarząd Wnioskodawcy otrzyma nagrodę specjalną. Twórcy projektu (15 osobowa reprezentacja + opiekun) zostaną zaproszeni do Przystani Szalonego Krasnoluda przy ul. Kołobrzeskiej 30 w Olsztynie na warsztaty tworzenia „gier bez prądu”.
Nagrody zostaną wręczone dwuosobowym delegacjom zwycięzców na specjalnej gali. Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa.Zamierzone cele zostaną osiągnięte poprzez zaangażowanie uczniów w przygotowanie prac konkursowych. Wnioskodawca zakłada, że pedagodzy szkół biorących udział w projekcie przeprowadzą z uczniami (kategorie SPI i SPII) pogadanki na temat ekologii i wesprą uczestników w przygotowaniu prac plastycznych (projektów gier). W odniesieniu do kategorii G i PG wnioskodawca zakłada, że uczniowie samodzielnie zbiorą niezbędne wiadomości i informacje, co wpłynie na poszerzenie świadomości ekologicznej uczestników konkursu.

Szczegółowy Regulamin Konkursu znajduje się tutaj: Regulamin

Rozstrzygnięcie konkursu – protokół komisji konkursowej: Protokół
Przy realizacji projektu korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.