Regulamin

Mikołajkowego Turnieju Szachowego 2021

ORGANIZATORZY

 1. FUNDACJA SZALONY KRASNOLUD KRS 0000555496 – organizator główny;

 2. Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie – współorganizator.

CEL

 1. Promocja szachów jako konkurencji sportowej wśród uczniów.

 2. Nauka turniejowego savoir-vivre.

 3. Przestrzeganie zasad fair play w sporcie i życiu.

 4. Nauka zachowań w grupie.

 5. Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Turniej rozegrany zostanie w dniu 5 grudnia 2021 roku (niedziela), w godzinach: 10.00-14.00 w Szkole Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, ul. Kętrzyńskiego 10.

 2. Termin zgłoszeń: 3 grudnia 2021.

 3. UWAGA!!! Rozegranie turnieju uzależnione będzie od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. W przypadku wystąpienia obostrzeń pandemicznych, turniej zostanie rozegrany on-line, na platformie lichess.org (Organizator Główny poinformuje o tym uczestników stosownym komunikatem w serwisie turniejowym).

 4. UWAGA!!! Liczba miejsc ograniczona do 50 zawodników.

 5. UWAGA!!! Zgodnie z przepisami, na sali gry mogą przebywać wyłącznie zawodnicy.

 6. Potwierdzenie osobiste udziału w dniu Turnieju na miejscu do godz. 9.45.

SYSTEM ROZGRYWEK

W turnieju mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie klas I-VI szkół podstawowych i przedszkolaki, również spoza Olsztyna.

Turniej rozegrany zostanie w jednej grupie OPEN – wyniki będą wyszczególniane na:

 1. Grupa I – przedszkolaki i klasy I-III SP;

 2. Grupa II – klasy IV-VI SP.

TEMPO GRY

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim, 7 rund, tempem 15 minut na zawodnika.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. W trakcie każdego Turnieju wyłonieni zostaną zwycięzcy:

a) najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec Grupy I;

b) najlepsza dziewczynka i najlepszy chłopiec Grupy II.

 1. Dla najlepszych przewidziane są nagrody, a dla wszystkich grających upominki.

WPISOWE

 1. Na Turniej obowiązuje wpisowe w wysokości 10,00 złotych.

 2. W przypadku zgłoszeń dokonanych po terminie rejestracji zawodników – wpisowe wynosi 20,00 zł.

 3. Wpisowe płatne jest gotówką w dniu Turnieju.

ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń uczestników można dokonywać mailowo: fundacja@szalonykrasnolud.pl lub przez system ChessArbiter: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2020/ti_3966/registration_form.html?l=pl.

 2. W zgłoszeniu mailowym należy podać: imię i nazwisko, kategorię szachową, datę urodzenia, miejscowość oraz nazwę szkoły lub przedszkola.

 3. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 608 062 819.

 4. W związku z ograniczoną liczbą miejsc o wpisaniu na listę uczestników decyduje data zgłoszenia, jednocześnie uczestnictwo w turnieju będzie możliwe po potwierdzeniu osobistym udziału w dniu rozgrywek do godziny 9.45.

USTALENIA KOŃCOWE

 • Opiekę nad dziećmi w trakcie turnieju sprawują rodzice bądź opiekunowie prawni.

 • Sprzęt do gry zapewniają Organizatorzy.

 • Osoby biorące udział w turnieju przyjeżdżają oraz ubezpieczają się na własny koszt.

 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.

 • Do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu upoważniony jest Organizator, którego decyzje są ostateczne.

Adresy kontaktowe organizatorów:

Fundacja „Szalony Krasnolud”

Arkadiusz Kawa, tel. 608 062 819,

Monika Wysocka-Kawa, tel. 608 689 782,

fundacja@szalonykrasnolud.pl

Wzięcie udziału szachisty w Turnieju jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz:

 1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej w Mikołajkowym Turnieju Szachowym Szalonego Krasnoluda 2021 na zasadach określonych w Regulaminie Turnieju.

 2. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczenie danych osobowych uczestnika w bazie danych organizatorów Mikołajkowego Turnieju Szachowego Szalonego Krasnoluda 2021 oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia Turnieju. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.

 3. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających wizerunek dziecka-uczestnika Mikołajkowego Turnieju Szachowego Szalonego Krasnoluda 2021 zarejestrowanych w czasie trwania projektu oraz wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów i partnerów Turnieju, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu Mikołajkowy Turniej Szachowy Szalonego Krasnoluda 2021.

 

Komunikat organizacyjny – aktualizacja

Szanowni Państwo, w związku z pogarszającą się sytuacją pandemiczną, po konsultacjach z Dyrekcją Szkoły nr 15 w Olsztynie, Mikołajkowy Turniej Szachowy Szalonego Krasnoluda 2021 zmienia swoją formułę na turniej online.

 1. Data turnieju nie ulega zmianie, pozostaje 5 grudnia 2021, godzina 10.00.

 2. Miejsce turnieju: platforma lichess.org: https://lichess.org/swiss/3VgQsNgy (zasady logowania podane niżej).

 3. Tempo gry pozostaje bez zmian: 15’ na zawodnika.

 4. Zniesiony zostaje limit 50 osób, przy czym przypominamy, że w Turnieju mogą brać udział wszyscy chętni przedszkolacy i uczniowie klas I-VI szkół podstawowych, mieszkańcy, bądź zawodnicy klubów Warmii i Mazur.

 5. Ze względu na wymogi projektu i umowę podpisaną z Gminą Olsztyn, wpisowe nie ulega zmianie – 10 zł za każdego zawodnika należy wpłacić do dnia 4 grudnia 2021 na konto organizatora, Fundacji Szalony Krasnolud (ul. Partyzantów 16/16, 10-521 Olsztyn) w Banku BNP Paribas, koniecznie z tytułem wpłaty: Wpisowe MTS 2021 – imię i nazwisko uczestnika. Nr konta BNP Paribas: 96 2030 0045 1110 0000 0407 5190.

 1. Dla zwycięzców i uczestników – jak zwykle – przewidziane są statuetki, medale (dla pierwszych 50 osób) nagrody, upominki i dyplomy (dla wszystkich). O sposobie odbioru nagród Organizator będzie informował w trakcie Turnieju, lub po jego zakończeniu na swoim profilu Facebookowym.

 2. W czasie Turnieju wszelkie sytuacje sporne należy zgłaszać Organizatorowi (do dyspozycji jest chat turniejowy lub telefon). Informujemy również, że w czasie Turnieju obowiązuje Regulamin serwisu lichess.org, ze wszelkimi jego konsekwencjami dla użytkowników.

 3. Pytania o wszelkie kwestie techniczne związane z Turniejem, prosimy kierować na adres e-mail Organizatora.
 4. Pozostałe postanowienia Regulaminu Mikołajkowego Turnieju Szachowego 2021 pozostają bez zmian.

Procedura logowania

 1. W celu sprawnego przeprowadzenia Turnieju niezbędne jest dołączenie do niego najpóźniej do godziny 9.45 w dniu turnieju.

 2. Do uczestnictwa w Turnieju niezbędne jest posiadanie konta na platformie lichess.org; można je założyć pod tym linkiem: https://lichess.org/signup

 3. Zawodniczka/zawodnik po zarejestrowaniu powinni: dołączyć do klubu w serwisie lichess.org pod wskazanym linkiem https://lichess.org/team/fundacja-szalony-krasnolud, a następnie dołączyć do turnieju https://lichess.org/swiss/3VgQsNgy. Zawodniczka/zawodnik ma również obowiązek uzupełnić swój profil na platformie lichess.org o: imię i nazwisko, klub (jeśli jest) oraz szkołę i klasę, do której uczęszcza (można je na potrzeby Turnieju wpisać w polu „O mnie”). Jest to niezbędne do przyznania nagród w poszczególnych kategoriach.

 4. Turniej zabezpieczony będzie hasłem, które należy wpisać po kliknięciu w przycisk „Dołącz” do turnieju pod wskazanym linkiem: https://lichess.org/swiss/3VgQsNgy. Hasło do turnieju zostanie podane zawodnikowi, którego wpisowe zostanie odnotowane na rachunku bankowym Organizatora nie później niż 04.12.2021 roku. Hasło zostanie wysłane przez Organizatora na podany po dokonaniu płatności wpisowego przez opiekunów zawodnika adres email (imię i nazwisko zostaną zweryfikowane z danymi na przelewie). Adresy email należy wysyłać na: fundacja@szalonykrasnolud.pl do dnia 04.12.2021 roku.

 5. Turniej prowadzony będzie zakładanym w Regulaminie tempem 15’ na zawodnika z 2’ przerwy pomiędzy rundami.

 6. Pytania o wszelkie kwestie techniczne związane z Turniejem, prosimy kierować do Organizatorów, tel. 608 062 819, fundacja@szalonykrasnolud.pl.

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW GMINY OLSZTYN

W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO