Szalony Krasnolud po godzinach

Gry planszowe są ważnym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji społecznych. Wnioskodawca uważa, że z ich pomocą można również prowadzić edukację pozalekcyjną. Realizuje on projekt Pilnikiem i pędzlem w szkołach podstawowych i gimnazjach, których siedziby znajdują się w gminach powiatu olsztyńskiego. Rozmowy z dyrekcją i pedagogami z poszczególnych placówek utwierdziły Wnioskodawcę w przekonaniu, że praca z dziećmi poprzez zabawę i doświadczenia (wszelkiego typu zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zdolności i umiejętności – często ukryte), ma istotny wpływ na rozwój młodych ludzi i ich chęć pogłębiania wiedzy.

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie edukacji poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych z użyciem gier „bez prądu”.

Celem innowacji jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji za pomocą niestandardowych metod nauczania, jakimi są nowoczesne gry planszowe.

Cele pośrednie: 1. uaktywnienie lokalnych społeczności, 2. zaangażowanie do pracy na rzecz ogółu społeczeństwa, 3. integracja międzypokoleniowa, 4. stworzenie wspólnoty sąsiedzkiej.

Łącznie projekt obejmie ok. 780 uczniów z klas I-VII szkół podstawowych:

 1. Szkoła Podstawowa w Biesalu – licząca 83 uczniów,
 2. Szkoła Podstawowa w Jonkowie – licząca 230 uczniów,
 3. Szkoła Podstawowa w Klebarku Wielkim – licząca 110 uczniów,
 4. Szkoła Podstawowa w Spręcowie – licząca 120 uczniów,
 5. Szkoła Podstawowa w Stawigudzie – licząca 238 uczniów.

Projekt obejmie również  ok. 50 nauczycieli (w tym wolontariuszy współprowadzących zajęcia z planszówką) i 25 rodziców (opiekunów prawnych) uczniów. Do udziału w planowanych Imprezach Rodzinnych zostaną zaproszeni wszyscy mieszkańcy miejscowości, w których realizowany będzie projekt.

Oczekiwane rezultaty projektu:

 1. edukacja w zakresie wykraczającym poza podstawę programową szkół podstawowych (nauki matematyczne, językoznawcze, przyrodniczo-ekologiczne, historyczne) z użyciem nieszablonowych metod i narzędzi w postaci gier „bez prądu”;
 2. wyrównanie szans społecznych mieszkańców obszarów wiejskich;
 3. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej; współdziałania w grupie;
 4. stworzenie wrażliwej na środowisko, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej;
 5. utrwalenie się poczucia przynależności do grupy;
 6. zachęcenie dzieci do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
 7. pogłębianie świadomości społecznej, w szczególności wśród rodziców (opiekunów prawnych) o roli gier „bez prądu” w prawidłowym rozwoju dziecka;
 8. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. grami „bez prądu”.

 

W każdej placówce przeprowadzane będą raz na dwa-trzy tygodnie (z uwzględnieniem przerw świątecznych, ferii i dni wolnych od nauki) 2-godzinne zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem zakupionych gier. Zakłada się przeprowadzenie 15 zajęć w każdej z pięciu placówek. Ze względów organizacyjnych grupy powinny liczyć 20-25 osób. Doświadczony animator na każdym z zajęć zapozna jego uczestników z minimum 2 grami, w każdym z zajęć brać będzie również udział wyznaczony przez dyrekcję nauczyciel (wolontariusz), tak aby mógł on przekazać wiedzę na temat danej gry pozostałym pedagogom, w celu wykorzystania gier również podczas zajęć dydaktycznych.

W zależności od przyjętej w danej placówce oświatowej formy organizowania imprez, w każdej z nich przeprowadzi się trzygodzinną imprezę integracyjną dla całych rodzin (funkcja integrująca pokolenia), w której elementem podstawowym będą zabawy z grami „bez prądu”. W trakcie Imprezy dzieci będą mogły pograć w gry, które poznały na zajęciach pozalekcyjnych, ze swoimi rodzicami, dziadkami. Będzie to wspaniały pretekst do zainteresowania starszego pokolenia grami „bez prądu” oraz doskonały przykład spędzania czasu z dziećmi w sposób zarówno przyjemny, jak i pożyteczny. Współorganizatorami Imprez Rodzinnych poza placówkami edukacyjnymi i WFOŚiGW w Olsztynie będą współpracujące z Wnioskodawcą Nadleśnictwa, mające siedziby na obszarze obejmującym projekt, oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie.

W maju/czerwcu 2018 zostanie przeprowadzony Turniej warcabowy/szachowy dla uczniów biorących udział w projekcie, w lokalu Wnioskodawcy przy ul. Kołobrzeskiej 30 w Olsztynie.

 

Projekt sfinansowano ze środków Fundacji PZU