Zajęcia profilaktyczne u Szalonego Krasnoluda

Termin: 10.02.-22.06 2016, dwa razy w tygodniu: środa i piątek od 16.00 do 18.00.
Miejsce: Kołobrzeska 30 (1. piętro).Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów i zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą również w czasie trwania II semestru roku szkolnego 2015/2016. Wnioskodawca planuje podtrzymywać wśród beneficjentów zainteresowanie tzw. „grami bez prądu” (w szczególności mając na uwadze kontynuacje zajęć przez beneficjentów projektu Ferie z Planszówką), rozwijać szereg umiejętności psychospołecznych oraz angażować uczestników we współtworzenie zajęć. Zakłada się, że młodzież z gimnazjów będzie angażowana na zajęciach do  samodzielnego tworzenia i konstruowania gier planszowych, logicznych. Na zakończeniu zajęć ich uczestnicy otrzymają zaświadczenie (dyplom) o udziale w półrocznych warsztatach. Zaświadczenia mogą stanowić podstawę do otrzymania pozytywnej oceny w szkole za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności z wykorzystaniem profilaktyki selektywnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, przez zapewnienie im nieodpłatnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez instruktorów/animatorów z użyciem narzędzi/materiałów edukacyjnych w postaci gier planszowych i logicznych w czasie II semestru 2016.

Cele szczegółowe:

  1. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej;
  2. stworzenie bezpiecznej, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej i młodzieżowej;
  3. utrwalenie poczucia przynależności do grupy;
  4. zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  5. stworzenie stabilnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego;
  6. integracja międzypokoleniowa (dziecko-rodzic; dziecko-dziadkowie);
  7. pogłębianie świadomości społecznej o roli gier w prawidłowym rozwoju dziecka;
  8. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. „grami bez prądu”.

Projekt wykorzystuje łącznie strategie edukacyjne (trening umiejętności życiowych) oraz strategie działań alternatywnych.

Zajęcia będą nieodpłatne.

Projekt wspierany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.