Fundacja Szalony Krasnolud zrealizowała już 3 projekty w ramach minigrantów: 13tka gra EkoLogicznie, EkoOlimpijczyk oraz Akademia Dwójki – gry ekologiczne, które w 100% zrealizowały zakładane cele oraz utwierdziły wnioskodawcę w przekonaniu, że warto uczyć dzieci zachowań proekologicznych poprzez zabawę. Gry planszowe są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji społecznych. Funkcja kształcąca gry polega na doskonaleniu i rozwijaniu zdolności orientacyjno-poznawczych. Funkcja poznawcza na gromadzeniu materiału o otaczającej rzeczywistości. Funkcja motywacyjna na pobudzeniu do aktywności poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać zainteresowanie otoczeniem. Funkcja integracyjna pozwala na kształtowanie pojęć i utrwalanie zdobytej wiedzy. Funkcja wychowawcza pozwala na przyswajanie różnych norm, uczenie się reguł w różnych sytuacjach, uczenie się przestrzegania umów zawieranych z innymi graczami. Wnioskodawca uważa, że za pomocą gier planszowych można równie prowadzić edukacje ekologiczna oraz promować ochronę środowiska naturalnego. Przykładem tego typu gier są np. Waggle Dance, Segreguj odpady, CO2. Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji ochrony środowiska naturalnego poprzez poznawanie i tworzenie na warsztatach gier planszowych o tematyce ekologicznej.

Szkoła Podstawowa nr 15 w Olsztynie jest placówką, w której prowadzone są zajęcia obejmujące treści edukacji ekologiczno-przyrodniczej, edukacji regionalnej, działalności artystycznej oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Wnioskodawca planuje przyłączyć się do działań proekologicznych prowadzonych w SP 15 i przeprowadzić warsztaty z użyciem gier planszowych o tematyce ekologicznej:

  1. w czterech klasach IV (około 100 uczniów) przeprowadzi warsztaty z gier planszowych o tematyce ekologicznej; w ramach lekcji klasy wezmą udział w minimum dwugodzinnym warsztacie w siedzibie Szkoły lub w siedzibie Wnioskodawcy;
  2. w dziewięciu klasach V-VII (łącznie ok. 215 uczniów) przeprowadzi warsztaty na temat gier planszowych (pogadanka), ze szczególnym uwzględnieniem gier o tematyce ekologicznej.

Oczekiwane efekty projektu:

  1. edukacja w zakresie ekologicznej oraz promocji ochrony środowiska naturalnego z użyciem nieszablonowych metod i narzędzi;
  2. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej; współdziałania w grupie;
  3. stworzenie wrażliwej na środowisko, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej;
  4. utrwalenie się poczucia przynależności do grupy;
  5. zachęcenie dzieci do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  6. pogłębianie świadomości społecznej o roli edukacji ekologicznej w prawidłowym rozwoju dziecka;
  7. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. grami bez prądu, również tymi o tematyce ekologicznej.

 

Przy realizacji projektu korzystamy z dofinansowania
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.