Zadanie publiczne realizowane w okresie od 19.10.2020 do 14.12.2020.

Termin: dwa razy w tygodniu: poniedziałek (od 15.00 do 17.00) i czwartek (od 16.00 do 18.00).

Uczestnicy: beneficjenci Stowarzyszenia „ARKA”.

Miejsce: Niepodległości 85 i Plac Pułaskiego 7 (klatka nr 17, lokal nr 5).

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć związanych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych narzędzi w postaci gier stolikowych dla dzieci objętych szczególnym wsparciem. Wnioskodawca przeprowadzi warsztaty i zajęcia profilaktyczne rozpoczęte pilotażowym projektem „Szalony Krasnolud w ARCE” z dziećmi ze szkół podstawowych w I semestrze roku szkolnego 2020/2021. Wnioskodawca planuje podtrzymywać wśród beneficjentów zainteresowanie tzw. „grami bez prądu”, rozwijać szereg umiejętności psychospołecznych oraz angażować uczestników we współtworzenie zajęć.

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności z wykorzystaniem profilaktyki uniwersalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, przez zapewnienie im nieodpłatnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez instruktorów/animatorów z użyciem narzędzi/materiałów edukacyjnych w postaci gier planszowych i logicznych w czasie I semestru 2020/2021.

Cele szczegółowe:

  1. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej;
  2. stworzenie bezpiecznej, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej i młodzieżowej;
  3. utrwalenie się poczucia przynależności do grupy;
  4. zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  5. stworzenie stabilnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego;
  6. nauka umiejętności manualnych;
  7. stworzenie więzi międzypokoleniowej;
  8. pogłębianie świadomości społecznej o roli gier w prawidłowym rozwoju dziecka;
  9. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. „grami bez prądu”.

 

Projekt wspierany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.