POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM FUNDACJI „SZALONY KRASNOLUD”

 

 1. Zapewniamy naszym Użytkownikom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”) oraz ustawodawstwem krajowym.
 2. Właścicielem strony szalonykrasnolud.pl, jest Fundacja „Szalony Krasnolud” (ul. Partyzantów 16/16, 10-521 Olsztyn; KRS 0000555496; NIP 7393874678; REGON 36143630900000; numer rachunku BGŻ: 96 2030 0045 1110 0000 0407 5190), która jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 3. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osobie fizycznej. Dane te przetwarzane są przez Fundację „Szalony Krasnolud” zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym ustawą o ochronie danych osobowych) oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymogi polskiego prawa. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do realizacji niektórych działań Fundacji.
 4. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze strony szalonykrasnolud.pl Administrator strony zbiera dane: a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; c) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 5. Administrator strony szalonykrasnolud.pl informuje, że w serwisie nie występuje opcja rejestracji, nie ma również możliwości kontaktu za pośrednictwem formularzy kontaktowych. Dane osobowe mogą być więc zbierane jedynie w sytuacji skontaktowania się z Administratorem strony za pośrednictwem widniejącego na stronie adresu email i numeru telefonu. Dane osobowe są więc przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi informacyjnej – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na obsłudze korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością.
 6. Administrator strony szalonykrasnolud.pl informuje, że do zbierania danych osobowych dochodzi także w czasie dokonywania przelewów przez Darczyńców na widniejące na stronie konto bankowe Fundacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, w tym wypadku umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil Administratora prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów także w przypadku: a) wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji o działalności Administratora; b) gdy jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika; c) gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. w celach podatkowych; d) gdy jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację „Szalony Krasnolud”
 9. Pragniemy zapewnić, że pozyskane dane osobowe nie są przedmiotem obrotu gospodarczego i nie będą udostępniane osobom trzecim. Wyjątkiem są sytuacje wskazane w punktach 5-7, gdzie udostępnianie danych jest warunkiem wykonania usługi przez Administratorów serwisów zewnętrznych (w szczególności: dostawców odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych; banków i operatorów płatności; kurierów). Dane mogą być także przekazywane na żądanie właściwym organom publicznym – zawsze jednak na mocy upoważnienia wynikającego z obowiązujących przepisów i po przedstawieniu odpowiedniego żądania, jednak nigdy w innym przypadku.
 10. Każdy z Użytkowników serwisu ma prawo: a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz do ich przenoszenia danych; żądanie to może zostać przekazane w formie listownej lub elektronicznej; żądanie zmiany lub usunięcia nie dotyczy jednak danych osobowych, które zostały użyte do realizacji jakichkolwiek umów pomiędzy użytkownikiem, a Administratorem, ponieważ są one nieodłączną ich częścią; b) wnieść skargę – zarówno do Zarządu Fundacji, jak również do właściwych organów nadzoru oraz sądów – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych; c) cofnięcia (całkowicie lub częściowo) wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zwłaszcza zaś zgody na otrzymywanie informacji o działaniach Fundacji „Szalony Krasnolud”; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 12. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 13. W sytuacji otrzymania żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania przeniesienia danych lub niepodlegania pod decyzję opierającą się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – Administrator przekaże informację zwrotną na temat działań podjętych w związku z żądaniem w terminie 14 dni. Udzielenie informacji na temat danych osobowych jest wolne od opłat. Administrator danych ma obowiązek poinformować o wszelkich powodach niepodjęcia działań w zakresie realizacji praw oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przez sądem.
 14. Nasz serwis posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Administrator wykorzystuje tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: a) pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies); b) pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 15. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego serwisu.
 16. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli naszej na stronie internetowej zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
 17. Materiały reklamowo-promocyjne wysyłamy Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to wyraźną, odrębną zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera o aktualnych działaniach Fundacji „Szalony Krasnolud”.
 18. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 19. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres fundacja@szalonykrasnolud.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 608-062-819.
 20. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 25 maja 2018 r.