Termin: 9-21.07 2018,
poniedziałek – piątek od 16.00 do 19.00
sobota od 10.00 do 13.00
Miejsce: Kołobrzeska 30 (1. piętro).

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą podczas wakacji 2018. Wnioskodawca planuje podtrzymywać wśród beneficjentów zainteresowanie tzw. „grami bez prądu” (w szczególności mając na uwadze kontynuację zajęć przez beneficjentów projektów Ferie z Planszówką i Zajęcia profilaktyczne u Szalonego Krasnoluda), rozwijać szereg umiejętności psychospołecznych oraz angażować uczestników we współtworzenie zajęć.

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności z wykorzystaniem profilaktyki selektywnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, przez zapewnienie im nieodpłatnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez instruktorów/animatorów z użyciem narzędzi/materiałów edukacyjnych w postaci gier planszowych i logicznych w czasie wakacji 2018.

Cele szczegółowe:

  1. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej;
  2. stworzenie bezpiecznej, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej i młodzieżowej;
  3. utrwalenie poczucia przynależności do grupy;
  4. zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  5. stworzenie stabilnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego;
  6. integracja międzypokoleniowa (dziecko-rodzic; dziecko-dziadkowie);
  7. pogłębianie świadomości społecznej o roli gier w prawidłowym rozwoju dziecka;
  8. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. „grami bez prądu”.

Projekt wykorzystuje łącznie strategie edukacyjne (trening umiejętności życiowych) oraz strategie działań alternatywnych.

Zajęcia będą nieodpłatne.

Projekt wspierany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.