Termin: 28.01.2019-02.02.2019

Miejsce: Kołobrzeska 30 (1. piętro).

Projekt zakłada przeprowadzenie Ferii z Planszówką – tygodniowych zajęć dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem narzędzi w postaci gier planszowych i logicznych. Zajęcia obejmować będą naukę zasad grania w gry, przeprowadzenie meczów, naukę zachowania. Ferie z Planszówką zakończą się miniturniejem (nauka nawiązywania stosunków międzyludzkich, wybierania liderów grup, nauka współdziałania, uczenie zasad fair play itp). Na zakończeniu zajęć ich uczestnicy otrzymają zaświadczenie (dyplom) o udziale w Feriach z Planszówką. Zaświadczenia mogą stanowić podstawę do otrzymania pozytywnej oceny w szkole za uczestnictwo w zajęciach dodatkowych.

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności z wykorzystaniem profilaktyki selektywnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, przez zapewnienie im nieodpłatnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez instruktorów/animatorów z użyciem narzędzi/materiałów edukacyjnych w postaci gier planszowych i logicznych w czasie ferii zimowych 2018.

Cele szczegółowe:

  1. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej;
  2. stworzenie bezpiecznej, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej i młodzieżowej;
  3. utrwalenie poczucia przynależności do grupy;
  4. zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  5. stworzenie stabilnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego;
  6. integracja międzypokoleniowa (dziecko-rodzic; dziecko-dziadkowie);
  7. pogłębianie świadomości społecznej o roli gier w prawidłowym rozwoju dziecka;
  8. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. „grami bez prądu”.

Projekt wykorzystuje łącznie strategie edukacyjne (trening umiejętności życiowych) oraz strategie działań alternatywnych.

Zajęcia w czasie Ferii z Planszówką będą nieodpłatne.

Projekt wspierany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.