Projekt: To będzie DOBRY DZIEŃ

Nr wniosku: RPWM.11.02.04-28-0006/21

Cel projektu:

Zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja 6 rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zam. w gminie Olsztyn (obszar MOF Olsztyna) poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od VI 2022 r. do VI 2023 r. w tym poradnictwo specjalistyczne, zajęcia psychoedukacyjne podnoszące kompetencje społeczne uczestników projektu, integrację i animację kulturalno-sportowo-ruchową. Objęcie rodzin ww. usługami powinno w przyszłości zaowocować zmniejszeniem skali problemów społecznych w tych rodzinach.

Celem ogólnym projektu „To będzie DOBRY DZIEŃ” jest rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna.

Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 19 osób, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczeniem społecznym z wielu powodów z terenu obszaru rewitalizacji Olsztyna. Realizacja projektu wywołuje także szereg pozytywnych korzyści społeczno-gospodarczych, przyczyniając się do pobudzenia aktywności społecznej interesariuszy projektu.

Działania i zadania projektowe:

 1. Diagnoza i opracowanie kontraktów socjalnych.
 2. Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, pedagogiczne, dietetyczne, prawne i ekonomiczne.
 3. Zajęcia grupowe zwiększające kompetencje społeczne w formie warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych.
 4. Integracja – animacja kulturalna i sportowo-ruchowa (Mini Ośrodek Kultury)
  1. Zajęcia szachowe dla każdego.
  2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze: warsztaty z grami „bez prądu”, warsztaty modelarskie, warsztaty kreatywne.
  3. Organizacja inicjatyw sąsiedzkich/lokalnych, w tym festynów rodzinnych/sąsiedzkich „Cztery pory roku”.
  4. Organizacja grupy wolontariatu sąsiedzkiego.

 

Koordynator projektu:

Monika Wysocka-Kawa

tel. 608689782, fundacja@szalonykrasnolud.pl

 

Dokumentacja projektowa:

0. Regulamin projektu

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Deklaracja uczestnictwa

3. Oświadczenia uczestnika projektu

4. Dane uczestników projektu otrzymujących wsparcie

5. Zgoda uczestników projektu na wykorzystanie wizerunku

6. Zgłoszenie rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 

Na potrzeby projektu „To będzie DOBRY DZIEŃ” Fundacja „Szalony Krasnolud” prowadzi rozeznanie rynku specjalistów. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i o kontakt z koordynatorem projektu:

2022.05.25 Rozeznanie rynku Pedagog

2022.05.25 Rozeznanie rynku Psycholog

2022.08.04 Rozeznanie rynku Doradca żywieniowy

2022.08.04 Rozeznanie rynku Instruktor szachowy

2022.08.04 Rozeznanie rynku Prawnik

 

Harmonogram projektu: 01.04.-30.06.2023 r.

Harmonogram projektu TbDD IV-VI 2023 v.2

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.