Szczegółowe cele działania Fundacji Szalony Krasnolud zawiera §9 jej Statutu, zgodnie z którym Fundacja będzie realizować swoje cele poprzez:

 1. Inspirowanie, wspomaganie i koordynację wszelkich działań związanych z modelarstwem, grami bitewnymi, planszowymi i stolikowymi.
 2. Promocję rekreacji, sportu i turystyki.
 3. Prowadzenie i stałe wzbogacanie centrum informacyjnego i archiwum poturniejowego.
 4. Organizowanie i finansowanie imprez turniejowych, towarzyskich i sportowo-rekreacyjnych oraz interaktywnych.
 5. Organizowanie zajęć pozaszkolnych dla młodzieży przejawiającej trudności w nauce, domów kultury oraz świetlic dla dzieci wymagającej szczególnej troski, jak i dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 6. Opracowywanie i realizację własnych programów autorskich oraz wspomaganie innych programów autorskich.
 7. Współpracę z organizacjami, fundacjami, instytucjami i firmami zajmującymi się podobną działalnością i samorządami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi.
 8. Członkostwo w organizacjach zrzeszających fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych lub tożsamych z celami Fundacji.
 9. Tworzenie funduszu stypendialnego dla dzieci i młodzieży.
 10. Współdziałanie z państwem polskim dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
 11. Zachęcanie do spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i znajomych.
 12. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania i ekonomii.
 13. Edukację Europejską i współpracę międzynarodową.
 14. Podnoszenie kwalifikacji członków Zarządu, pracowników, podopiecznych i wolontariuszy Fundacji.
 15. Współpracę ze środkami masowego przekazu oraz środowiskiem biznesu.
 16. Organizację wystaw, odczytów, konsultacji i innych tego typu działań.
 17. Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych.
 18. Nadawanie znaku „Przyjaciel Szalonego Krasnoluda” oraz przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które w sposób szczególny działają na rzecz realizacji celów Fundacji.

Z treścią całego Statutu można zapoznać się po kliknięciu w ten link: Statut