Gry planszowe są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji społecznych. Funkcja kształcąca gry polega na doskonaleniu i rozwijaniu zdolności orientacyjno-poznawczych. Funkcja poznawcza – na gromadzeniu materiału o otaczającej rzeczywistości. Funkcja motywacyjna – na pobudzeniu do aktywności poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać zainteresowanie otoczeniem. Funkcja integracyjna pozwala na kształtowanie pojęć i utrwalanie zdobytej wiedzy. Funkcja wychowawcza pozwala na przyswajanie różnych norm, uczenie się reguł w różnych sytuacjach, uczenie się przestrzegania umów zawieranych z innymi graczami. Wszystkie one odgrywają istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego też Wnioskodawca uważa, że za pomocą gier planszowych można również prowadzić edukację ekologiczną oraz promować ochronę środowiska naturalnego. Przykładem tego typu gier są np. „Dzieci kontra śmieci”, „Wysokie napięcie”, „CO2”. Dzieci już w najmłodszych grupach przedszkolnych uczone są odpowiedniego korzystania z różnego rodzaju pomocy naukowych, w tym gier.

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji ochrony środowiska naturalnego poprzez poznawanie i tworzenie na warsztatach gier planszowych o tematyce ekologicznej. Szkoła Podstawowa nr 23 w Olsztynie jest placówka szczególną, poza podstawą programową realizowaną w cyklu nauczania prowadzi zajęcia w klasach mistrzostwa sportowego  (dyscypliny olimpijskie: gimnastyka kobiet i taekwondo). Specyficzny profil nauczania nie przeszkadza jednak – a zdaniem wnioskodawcy wspomaga – wszechstronnie rozwijać uczniów. Dzieci w klasach I-VI uczone są dyscypliny oraz szerszego spojrzenia na problemy otaczającego świata. Sportowcy od początku edukacji uczeni są zdrowego trybu życia w zgodzie z naturą. W Szkole pielęgnowane są ekologiczne tradycje, m.in. branie udziału w programie sprzątanie świata. Wnioskodawca planuje przeprowadzić w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie 6 warsztatów z użyciem gier planszowych o tematyce ekologicznej:

  • w klasach I-III – przeprowadzi warsztaty z gier planszowych o tematyce ekologicznej; w ramach lekcji każda klasa weźmie udział w minimum godzinnym warsztacie w siedzibie Szkoły;
  • w klasach IV-VI – przeprowadzi warsztaty tworzenia gier planszowych o tematyce ekologicznej z użyciem materiałów biurowych i dekoracyjnych zakupionych specjalnie na te warsztaty – nagrodą dla każdej z klas będą gry planszowe o tematyce ekologicznej.

Uzyskanie dofinansowania będzie stanowiło przyczynek do podjęcia stałej współpracy z Fundacją Szalonego Krasnoluda oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Szczegółowy opis oczekiwanych efektów ekologicznych:
  1. edukacja w zakresie ekologii oraz promocji ochrony środowiska naturalnego z użyciem nieszablonowych metod i narzędzi;
  2. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej;
  3. stworzenie wrażliwej na środowisko, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej i młodzieżowej;
  4. utrwalenie się poczucia przynależności do grupy;
  5. zachęcenie dzieci do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  6. pogłębianie świadomości społecznej o roli edukacji ekologicznej w prawidłowym rozwoju dziecka;
  7. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. „grami bez prądu”, również tymi o tematyce ekologicznej.
Projekt przygotowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu MIKROGRANTY – edycja 5.