Fundacja Szalony Krasnolud zrealizowała projekty 13tka gra EkoLogicznie oraz EkoOlimpijczyk, które w 100% zrealizowały zakładane cele oraz utwierdziły wnioskodawcę w przekonaniu, że warto uczyć dzieci zachowań proekologicznych poprzez zabawę.
Gry planszowe są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji społecznych. Funkcja kształcąca gry polega na doskonaleniu i rozwijaniu zdolności orientacyjno-poznawczych. Funkcja poznawcza – na gromadzeniu materiału o otaczającej rzeczywistości. Funkcja motywacyjna – na pobudzeniu do aktywności poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać zainteresowanie otoczeniem. Funkcja integracyjna pozwala na kształtowanie pojęć i utrwalanie zdobytej wiedzy. Funkcja wychowawcza pozwala na przyswajanie różnych norm, uczenie się reguł w różnych sytuacjach, uczenie się przestrzegania umów zawieranych z innymi graczami. Wszystkie one odgrywają istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego też Wnioskodawca uważa, że za pomocą gier planszowych można również prowadzić edukację ekologiczną oraz promować ochronę środowiska naturalnego. Przykładem tego typu gier są np. „Dzieci kontra śmieci”, „Wysokie napięcie”, „CO2”. Dzieci już w najmłodszych grupach przedszkolnych uczone są odpowiedniego korzystania z różnego rodzaju pomocy naukowych, w tym gier.

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji ochrony środowiska naturalnego poprzez poznawanie i tworzenie na warsztatach gier planszowych o tematyce ekologicznej. Szkoła Podstawowa nr 2 w Olsztynie jest placówką, w której prowadzone są zajęcia w ramach „Akademii Dwójki” programu obejmującego treści edukacji ekologiczno-przyrodniczej, edukacji regionalnej, działalności artystycznej oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów. Celem innowacji jest wspieranie rozwoju ucznia poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji, nabywanie przez uczniów umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy i doświadczenia dzięki uczeniu sie w zespole, uczeniu innych i uczeniu się od innych. Wnioskodawca planuje przyłączyć się do działań proekologicznych prowadzonych w SP 2 i przeprowadzić warsztaty z Użyciem gier planszowych o tematyce ekologicznej:

  • w klasach I-III przeprowadzi warsztaty z gier planszowych o tematyce ekologicznej; w ramach lekcji klasy wezmą udział w minimum godzinnym warsztacie w siedzibie Szkoły lub w siedzibie Wnioskodawcy;
  • w klasach IV-VI przeprowadzi warsztaty tworzenia gier planszowych o tematyce ekologicznej; nagrodą dla zwycięskiej klasy na każdym poziomie nauczania będą gry planszowe o tematyce ekologicznej.

Uzyskanie dofinansowania będzie stanowiło przyczynek do podjęcia stałej współpracy z Fundacją Szalonego Krasnoluda oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Szczegółowy opis oczekiwanych efektów ekologicznych:
  1. edukacja w zakresie ekologii oraz promocji ochrony środowiska naturalnego z użyciem nieszablonowych metod i narzędzi;
  2. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej;
  3. stworzenie wrażliwej na środowisko, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej i młodzieżowej;
  4. utrwalenie się poczucia przynależności do grupy;
  5. zachęcenie dzieci do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  6. pogłębianie świadomości społecznej o roli edukacji ekologicznej w prawidłowym rozwoju dziecka;
  7. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. „grami bez prądu”, również tymi o tematyce ekologicznej.
Projekt przygotowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach konkursu MIKROGRANTY – edycja 5.