Fundacja „Szalony Krasnolud” oraz środowisko olsztyńskich modelarzy mają przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na VII. Festiwal Modelarski – Olsztyńską Majówkę Modelarską, która odbędzie się w dniach 21-22 maja 2016 roku.

Regulamin Konkursu Modelarskiego v. 1.0.

Regulamin Konkursu Modeli
w ramach VII Festiwalu Modelarskiego w Olsztynie 21-22.05.2016 roku
Organizator:
Fundacja Szalony Krasnolud, 10-521 Olsztyn ul. Partyzantów 16/16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000555496
Współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 70, 10-455 Olsztyn oraz Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.

Warunki uczestnictwa w imprezie:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć modelarze indywidualni i zrzeszeni.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dla każdego modelu oraz uiszczenie opłaty startowej w wysokości 10 zł od osoby (opłata startowa dotyczy tylko seniorów).
 3. Zgłoszenie modelu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 4. Formularze zgłoszeniowe do wypełnienia:

Powołanie sędziów:

 1. Sędzia Główny jest powoływany przez Organizatorów przed konkursem.
 2. Sędzia Główny powołuje komisje sędziowskie do oceny odpowiednich kategorii i pełni nadzór ogólny nad pracą komisji sędziowskich, sam Sędzia Główny nie bierze udziału w ocenie modeli.
 3. Pozostali sędziowie nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej (jeśli sędzia bierze udział w konkursie nie może oceniać kategorii, w której wystawia modele).

Podział wiekowy:

 1. Młodzik – do ukończenia 13 roku życia.
 2. Junior – od 14 do ukończenia 18 roku życia.
 3. Senior – osoba pełnoletnia.

Zasady oceny zgłoszonych modeli:

 1. Zgłoszone do konkursu modele ocenia powołana przez organizatorów komisja sędziowska wg zasady „podoba się – nie podoba się”.
 2. Wyniki sędziowania potwierdza Sędzia Główny. Sędzia Główny oraz Organizator mają prawo do ingerencji w wyniki w przypadku stwierdzenia błędów w sędziowaniu, zbyt małej obsady klas itp. W uzasadnionych przypadkach Sędzia Główny może powołać nową komisję do ponownego sędziowania wybranych kategorii.
 3. Decyzje komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne.
 4. Uczestnik może wystawić dowolną liczbę modeli.
 5. Uczestnik może zająć tylko jedno z nagradzanych miejsc w danej klasie. Pod uwagę będzie brany najwyżej oceniony model wykonany przez uczestnika. Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają alternatywnie: medale, statuetki, puchary oraz dyplomy, a także w miarę możliwości nagrody rzeczowe.
 6. Organizatorzy planują przyznanie trzech równorzędnych wyróżnień w każdej klasie. W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania ilość wyróżnień może być decyzją Organizatorów zmniejszona. O ilości wyróżnień w danej klasie decyduje Sędzia Główny oraz Organizatorzy.
 7. Dołączenie dokumentacji do modelu nie jest obowiązkowe, ale zalecane w przypadku modeli waloryzowanych.
 8. Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przemieszczania modeli w obrębie wystawy w celu efektywnego wykorzystania przestrzeni wystawowej przy zachowaniu niezbędnej ostrożności.
 10. Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech modeli wykonanych przez co najmniej dwóch zawodników. W przypadku niewystarczającej liczby modeli w danej klasie rywalizacja nie odbędzie się, uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy (nie dotyczy to kategorii wiekowych junior oraz młodzik).
 11. Organizatorzy przewidują nagrody specjalne, a Komisja sędziowska wskaże laureatów poszczególnych nagród.
 12. W trakcie sędziowania Komisja Sędziowska w porozumieniu z Sędzią Głównym może zdecydować z zmianie podziału na klasy (wydzielić dodatkowe kategorie konkursowe – np. śmigłowce, żaglowce, ew. połączyć zbliżone kategorie).
 13. Możliwe jest zgłaszanie i fundowanie prywatnych nagród.
 14. Do oceny nie mogą być wystawiane modele, które w latach ubiegłych zdobyły wyróżnienia w konkursach w Olsztynie. Modele takie mogą brać udział w wystawie pozakonkursowej. W wystawie pozakonkursowej nie są przewidziane nagrody.

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz:
 1. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej w konkursie modelarskim zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Wyrażeniem zgody przez uczestnika pełnoletniego lub rodziców/przedstawiciela ustawowego uczestnika niepełnoletniego na umieszczenie danych osobowych uczestnika w bazie danych organizatora konkursu oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu jego przeprowadzenia. Wyrażeniem zgody uczestników (w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodziców/przedstawicieli ustawowych) na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.
 3. Wyrażeniem zgody uczestników (w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodziców/przedstawicieli ustawowych) na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających wizerunek uczestników konkursu zarejestrowanych podczas trwania konkursu oraz wyrażeniem zgody na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych organizatorów konkursu, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu VII. Festiwal Modelarski w Olsztynie oraz związanych z działalnością statutową Fundacji Szalony Krasnolud.

Proponowany podział na klasy konkursowe:

Samoloty:
Młodzicy bez podziału na skale (PMS) Juniorzy bez podziału na skale (PJS) Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSS1)
Seniorzy 1/48 (PSS2)
Seniorzy 1/32 i większe (PSS3)
Śmigłowce:
Młodzicy bez podziału na skale (PMH) Juniorzy bez podziału na skale (PJH) Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSH1)
Seniorzy 1/48  (PSH2)
Seniorzy 1/35 i większe (PSH3)
Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym:
Młodzicy bez podziału na skale (PMPK) Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPK1)
Juniorzy 1/48 (PJPK2)
Juniorzy 1/35 i większe (PJPK3)
Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPK1)
Seniorzy 1/48 (PSPK2)
Seniorzy 1/35 i większe (PSPK3)
Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym (łącznie z artylerią samobieżną)
Młodzicy bez podziału na skale (PMPG) Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPG1)
Juniorzy 1/48 (PJPG2)
Juniorzy 1/35 i większe (PJPG3)
Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPG1)
Seniorzy 1/48 (PSPG2)
Seniorzy 1/35 i większe (PSPG3)
Artyleria bez własnego napędu:
Młodzicy bez podziału na skale (PMA) Juniorzy bez podziału na skale (PJA) Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSA1)
Seniorzy 1/35 i większe (PSA2)
Dioramy:
Młodzicy bez podziału na skale (PMD) Juniorzy bez podziału na skale (PJD) Seniorzy bez podziału na skale (PSD)
Statki i okręty:
Młodzicy bez podziału na skale (PMO) Juniorzy bez podziału na skale (PJO) Seniorzy 1/700 (PSO1)
Seniorzy 1/350 (PSO2)
Seniorzy pozostałe skale (PSO3)
Pojazdy Cywilne:
Młodzicy (PMPC) Juniorzy (PJPC) Seniorzy (PSPC)
Figurki:
Młodzicy bez podziału na skale (PMF) Figurki Historyczne Juniorzy (PJF1)
Figurki Fantasy/SF Juniorzy (PJF2)
Popiersia Juniorzy (PJF3)
Figurki Historyczne Seniorzy (PSF1)
Figurki Fantasy/SF Seniorzy (PSF2)
Popiersia Seniorzy (PSF3)
Modele kartonowe:
Młodzicy pojazdy (KMP)
Młodzicy samoloty (KMS)
Młodzicy statki i okręty (KMO)
Młodzicy – inne modele (KMI)
Pojazdy kołowe Juniorzy (KJPK)
Pojazdy gąsienicowe Juniorzy (KJPG)
Lotnictwo Juniorzy (KJL)
Statki i okręty Juniorzy (KJO)
Figurki i Zwierzęta Juniorzy (KJF)
Budowle Juniorzy (KJB)
Pojazdy wojskowe kołowe Seniorzy (KSPK)
Pojazdy wojskowe gąsienicowe Seniorzy (KSPG)
Pojazdy cywilne Seniorzy (KSPC)
Artyleria bez napędu Seniorzy (KSA)
Pojazdy szynowe Seniorzy (KSPS)
Samoloty z napędem śmigłowym jednosilnikowe Seniorzy (KSS1)
Samoloty z napędem śmigłowym wielosilnikowe  Seniorzy (KSS2)
Samoloty z napędem odrzutowym Seniorzy (KSSO)
Śmigłowce i wiatrakowce Seniorzy (KSH)
Pojazdy kosmiczne i science-fiction Seniorzy (KSK)

Statki Seniorzy (KSS)
Okręty Seniorzy (KSO)
Żaglowce Seniorzy (KSZ)
Figurki i Zwierzęta Seniorzy (KSF)
Budowle Seniorzy (KSB)

Inne – modele, które nie są uwzględnione w pozostałych kategoriach

Przewidywane nagrody specjalne:

 1. Nagroda „Grand Prix” za najlepszy model kartonowy;
 2. Nagroda „Grand Prix” za najlepszy model plastikowy;
 3. „Paprykarz Delikatesowy” za najlepszy model według SPM Szczecin;
 4. SZKUTNIK CUP 2016 – najlepszy model statku (nagrodę funduje Wydawnictwo SZKUTNIK);
 5. SZKUTNIK CUP 2016 – najlepszy model okrętu (nagrodę funduje Wydawnictwo SZKUTNIK);
 6. SZKUTNIK CUP 2016 – najlepszy model żaglowca (nagrodę funduje Wydawnictwo SZKUTNIK);
 7. Nagrody w kategorii „Figurki” ufundowane przez CRAZY DWARF ;
 8. Najmłodszy uczestnik konkursu (nagrodę funduje właściciel sklepu EMAR);
 9. Najlepszy model pojazdu w barwach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (nagrodę funduje osoba prywatna);
 10. Nagroda Specjalna za najlepszy model kartonowy od Trójmiejskiego Pikniku Modelarskiego;
 11. Nagroda specjalna za najlepszy model kartonowy w barwach Wojska Polskiego 1939;
 12. Nagroda specjalna za najlepszy model kartonowy w grupie do 18 lat (wystawiony przez młodzika lub juniora) – nagrodę funduje Klub Modelarstwa Kartonowego „Modelandia” z Czarnej Białostockiej;
 13. Nagroda specjalna za najlepszy model w kategorii Młodzik – nagrodę funduje Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Olsztynie, współorganizator Festiwalu;
 14. Nagroda specjalna za najlepszy model w kategorii Junior – nagrodę funduje Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.