Cele projektu:

 1. edukacja matematyczna z użyciem nieszablonowych metod i narzędzi z użyciem gier planszowych, logicznych, matematycznych;
 2. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej; współdziałania w grupie;
 3. stworzenie wrażliwej na środowisko, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej;
 4. utrwalenie się poczucia przynależności do grupy;
 5. zachęcenie dzieci do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
 6. pogłębianie świadomości społecznej o roli edukacji matematycznej w prawidłowym rozwoju dziecka;
 7. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania tzw. grami bez prądu, również tymi o tematyce matematycznej
 8. stworzenie projektu własnej gry logicznej lub matematycznej

Oczekiwane efekty projektu:

 • test kompetencji ex-ante i ex-post 2 szt.;
 • liczba warsztatów z dziećmi – 8 szt.;
 • liczba warsztatów z rodzicami – 4 szt.;
 • liczba warsztatów rodzinnych – 1 szt.;
 • projekt gry logicznej/matematycznej, której wydanie będzie kolejnym celem Wnioskodawcy.

Projekt wykorzystuje łącznie strategie edukacyjne (trening umiejętności życiowych) oraz strategie działań alternatywnych. Do działań aktywnie włącza zarówno uczniów, jak i ich rodziców. MEN planuje włączyć edukację z użyciem gier planszowych w klasach młodszych (I-III szkół podstawowych). Wnioskowany projekt jest pilotażem tych prowadzonych w klasach starszych, w szkole o specyficznym profilu – sportowym (dyscyplina olimpijska – pływanie).

Gry planszowe są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania funkcji społecznych:

 1. kształcąca – doskonalenie i rozwijanie zdolności orientacyjno-poznawczych;
 2. poznawcza – gromadzenie wiedzy o otaczającej rzeczywistości;
 3. motywacyjna – pobudzenie do aktywności poznawczej;
 4. integracyjna – kształtowanie właściwych zachowań w grupie;
 5. wychowawcza – przyswajanie różnych norm, uczenie się reguł w różnych sytuacjach, uczenie się przestrzegania umów zawieranych z innymi graczami.

Wnioskodawca uważa, że za pomocą gier planszowych można również prowadzić edukację matematyczną (Pylos, Gyges, Quarto,  Qwirkle, Cubes). Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w zakresie edukacji matematycznej poprzez poznawanie i tworzenie na warsztatach gier planszowych o takiej tematyce.  Sukces projektu „Olimpijska potęga” z SP 23 Wnioskodawca pragnie ponowić w SP nr 2 w Olsztynie w klasach IV-VII pływackich. Specyficzny profil nauczania nie przeszkadza, a nawet wspomaga, wszechstronnie rozwijać uczniów. Dzieci z klas pływackich nauczone są dyscypliny oraz szerszego spojrzenia na problemy otaczającego świata. Wnioskodawca planuje przeprowadzić w Szkole:  dla uczniów: warsztaty z gier planszowych o tematyce matematycznej, logicznej, warsztaty tworzenia gier planszowych o tematyce matematycznej/logicznej z użyciem materiałów biurowych i dekoracyjnych zakupionych specjalnie na te warsztaty – nagrodą dla każdej z klas będą gry planszowe o tematyce matematycznej; dla rodziców: warsztaty – jak wykorzystać gry w rozwoju umysłowym dzieci w wieku szkolnym; dla dzieci i rodziców zajęcia w lokalu Wnioskodawcy (wspólna nauka i zabawa).

 

Program realizowany przy udziale Fundacji mBanku.