Pilnikiem i pędzlem – rozwinięcie

– cykl warsztatów modelarskich dla dzieci i młodzieży

 

Organizator:

Fundacja Szalony Krasnolud, 10-521 Olsztyn ul. Partyzantów 16/16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000555496.
Projekt „Pilnikiem i pędzlem – rozwinięcie” zakłada przeprowadzenie nieodpłatnych warsztatów modelarskich w 7 klasach (grupach) szkół podstawowych (poziomy IV-VII) i gimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego w miesiącach: maj-październik 2018 roku.
Do projektu zgłaszać się mogą wszystkie chętne placówki oświatowe, przy czym w związku z tym, że liczba warsztatów jest ograniczona, wprowadzona zostaje zasada: która szkoła zgłosi się pierwsza, ta może liczyć na wzięcie udziału w projekcie.
Szkoły nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem ich uczniów w projekcie.
Zajęcia obejmować będą:
 • podstawy pracy z modelami;
 • przygotowanie warsztatu pracy;
 • zasady BHP;
 • przygotowanie modeli do pracy;
 • opanowanie podstawowych technik malarskich;
 • posługiwanie się farbami specjalistycznymi;
 • sposoby użycia i zastosowania chemii modelarskiej;
 • przygotowanie finalne modelu.

Projekt ma na celu zainteresowanie młodzieży niezwykle interesującym hobby, jakim jest modelarstwo figurkowe. Modelarstwo jest dziedziną interdyscyplinarną, wpływającą na rozwój ogólny człowieka, wspomagającą kształtowanie osobowości. Jako specyficzna dziedzina kultury i nauki, modelarstwo powoduje rozwój zdolności manualnych, uczy cierpliwości, odpowiedzialności, kreatywności, a także wzbogaca wiedzę teoretyczną (przede wszystkim w zakresie historii i techniki) oraz praktyczną (uczy podstaw aerodynamiki, mechaniki lotu, posługiwania się narzędziami, obróbki materiałów, rysunku technicznego, działania różnych napędów, urządzeń elektronicznych itp.). Modelarstwo rozwija zatem niezwykle szeroki wachlarz umiejętności, a co szczególnie istotne, uczy współpracy w zespole. Zdobyta wiedza procentuje nie tylko w każdym zawodzie, ale także w życiu codziennym człowieka, zwłaszcza młodego. W dużych miastach istnieją placówki, w których prowadzone są sekcje modelarskie. Dostępność do tego typu zajęć dla dzieci i młodzieży spoza tych miejscowości jest ograniczona projekt ma być „kulturą dostępną” dla nich.

Planowane rezultaty to upowszechnienie modelarstwa jako:

 1. działalności hobbystycznej;
 2. formy wychowania patriotycznego;
 3. konstruktywnej formy spędzania wolnego czasu;
 4. środka promującego wychowanie politechniczne dzieci i młodzieży;
 5. formy promocji wiedzy historycznej i technicznej.

Projekt kierowany jest przede wszystkim do młodzieży w wieku szkolnym i gimnazjalnym.

Osoby chcące rozwijać swoje umiejętności manualne (plastyczne: malarskie i rzeźbiarskie) mieć będą doskonałą ku temu sposobność. Skorzystają z fachowej wiedzy osób od wielu lat zaangażowanych w rozpowszechnianie tematyki modelarstwa figurkowego. Animatorzy warsztatów podniosą poziom kompetencji uczestników szkoleń. Istotna jest wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi grupami wiekowymi. „Młodzi” adepci sztuki chętnie chłoną wiedzę od „doświadczonych”, którzy „złamali już niejeden pędzel” na malowaniu figurek.

Wzięcie udziału Projekcie jest jednoznaczne z akceptacją jego założeń oraz:

 • Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wzięcie udziału osoby niepełnoletniej w Projekcie.
 • Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczenie danych osobowych uczestnika w bazie danych organizatora Projektu „Pilnikiem i Pędzlem – rozwinięcie” oraz przetwarzanie ich, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celu jego przeprowadzenia. Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych wyżej.
 • Wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na wykonywanie zdjęć i nagrań filmowych zawierających wizerunek dziecka-uczestnika Projektu „Pilnikiem i Pędzlem – rozwinięcie” zarejestrowanych podczas warsztatów modelarskich oraz wyrażeniem zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego na umieszczanie i publikowanie tychże na stronach internetowych Organizatorów, na ich profilach internetowych (np. Facebooku) oraz we wszystkich materiałach sprawozdawczych, informacyjnych oraz promocyjnych związanych z realizacją Projektu „Pilnikiem i Pędzlem – rozwinięcie” oraz związanych z działalnością statutową Organizatorów.

 

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.