Podaj cegłę

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem gry planszowej „Budowniczowie zamku w Olsztynie”, której pomysłodawcą i wydawcą jest Wnioskodawca i której wydanie możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra 2017”, wkład własny częściowo dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na warsztatach przybliżona zostanie uczestnikom historia olsztyńskiego zamku, postaci z nim związanych (w tym przede wszystkim postać Mikołaja Kopernika) oraz wypromowana bieżąca działalność muzeum – tematem przewodnim gry jest zamek Kapituły Warmińskiej, będący jednocześnie siedzibą Muzeum Warmii i Mazur.

Cele projektu:

  1. Promowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia oraz upowszechnianie i popularyzacja wiedzy dotyczącej historii Polski (ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej) oraz polskiego (a zwłaszcza lokalnego) dziedzictwa kulturowego.
  2. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie (w tym lokalne) dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości.
  3. Upowszechnienie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
  4. Ukazanie historii lokalnej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, inspirującego do działań twórczych.
  5. Upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej przez odkrywanie historii „małych ojczyzn” i jej zasobów źródłowych.

4 sierpnia 2016 roku w ramach Wakacyjnych Czwartków z Mikołajem Kopernikiem organizowanych corocznie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Wnioskodawca przeprowadził warsztaty z dziećmi, w czasie których przygotował projekt gry planszowej, którego tematem przewodnim był zamek Kapituły Warmińskiej. Jakość przygotowanego projektu oraz jego atrakcyjność przerosła oczekiwania Wnioskodawcy, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że pracował nad nim z dziećmi młodszymi (4-9 letnimi). Projekt został oszlifowany na prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęciach profilaktycznych z udziałem młodzieży gimnazjalnej. Został od poddany ocenie merytorycznej podczas Wieczoru Gier Regionalnych współorganizowanych z Martą Kruk przewodnikiem PTTK w Olsztynie. Projekt gry dostał tam bardzo pozytywne opinie (w tym przewodników PTTK) oraz graczy niezwiązanych z Olsztynem. Pytania, które są elementem gry, zostały opracowane przez pracowników wydziału edukacji Muzeum Warmii i Mazur pod czujnym okiem dr. Sebastiana Mierzyńskiego.

Gra „Budowniczowie zamku w Olsztynie” ma poza walorami ściśle rekreacyjnymi, zabawowymi – istotny walor edukacyjny. Wykorzystanie jej ma zatem przybliżyć historię Polski (w szczególności historię regionu) poprzez zabawę. Gry planszowe są bowiem ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji społecznych.

Cykl zajęć obejmuje dwugodzinny warsztat w 26 klasach (grupach – w przypadku małej liczebności pojedynczej klasy – zakłada się, że w grupie będzie 20 uczniów) ze szkół podstawowych Olsztyna przeprowadzony przez 2 animatorów.

Program warsztatów:

  1. przybliżenie uczestnikom historii Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem opowieści związanych z zamkiem Kapituły Warmińskiej oraz przedstawienie najbardziej znanych postaci związanych ze stolicą Warmii i Mazur (m. in. Mikołaja Kopernika, Jana z Łajs);
  2. podział grup warsztatowych na podgrupy i rozegranie w nich gry planszowej „Budowniczowie zamku w Olsztynie”;
  3. rozwiązywanie przez dzieci zadań edukacyjnych (np. krzyżówki i łamigłówki) w opracowanych specjalnie w tym celu materiałach edukacyjnych. W materiałach tych przedstawione zostaną informacje na temat historii olsztyńskiego zamku oraz oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Warmii i Mazur;
  4. prezentacja Muzeum Warmii i Mazur i jego aktualnej oferty, zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu tej placówki kulturalnej.

 

 

                      

 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Wkład własny sfinansowany w całości ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Materiał edukacyjny wykorzystywany w czasie warsztatów do pobrania tutaj: Podaj cegłę – materiał edukacyjny

Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.