Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów dla dzieci i młodzieży z wykorzystaniem gry planszowej „Budowniczowie zamku w Olsztynie”, której pomysłodawcą i wydawcą jest Wnioskodawca i której wydanie możliwe było dzięki dofinansowaniu ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra 2017”, wkład własny częściowo dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na warsztatach przybliżona zostanie uczestnikom historia olsztyńskiego zamku, postaci z nim związanych (w tym przede wszystkim postać Mikołaja Kopernika) oraz wypromowana bieżąca działalność muzeum – tematem przewodnim gry jest zamek Kapituły Warmińskiej, będący jednocześnie siedzibą Muzeum Warmii i Mazur.

Cele projektu:

  1. Promowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia oraz upowszechnianie i popularyzacja wiedzy dotyczącej historii Polski (ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej) oraz polskiego (a zwłaszcza lokalnego) dziedzictwa kulturowego.
  2. Budowanie szacunku, więzi i współodpowiedzialności za polskie (w tym lokalne) dziedzictwo kulturowe, wzmacnianie świadomości w zakresie jego wartości.
  3. Upowszechnienie polskich tradycji narodowych, państwowych, demokratycznych, wolnościowych i solidarnościowych.
  4. Ukazanie historii lokalnej jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień, inspirującego do działań twórczych.
  5. Upamiętnienie dziejów ojczystych i przywracanie pamięci lokalnej przez odkrywanie historii „małych ojczyzn” i jej zasobów źródłowych.

4 sierpnia 2016 roku w ramach Wakacyjnych Czwartków z Mikołajem Kopernikiem organizowanych corocznie przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie Wnioskodawca przeprowadził warsztaty z dziećmi, w czasie których przygotował projekt gry planszowej, którego tematem przewodnim był zamek Kapituły Warmińskiej. Jakość przygotowanego projektu
oraz jego atrakcyjność przerosła oczekiwania Wnioskodawcy, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że pracował nad nim z dziećmi młodszymi (4-9 letnimi). Projekt został oszlifowany na prowadzonych przez Wnioskodawcę zajęciach profilaktycznych z udziałem młodzieży gimnazjalnej. Został od poddany ocenie merytorycznej podczas Wieczoru Gier Regionalnych współorganizowanych z Martą Kruk przewodnikiem PTTK w Olsztynie. Projekt gry dostał tam bardzo pozytywne opinie (w tym przewodników PTTK) oraz graczy niezwiązanych z Olsztynem. Pytania, które są elementem gry, zostały opracowane przez pracowników wydziału edukacji Muzeum Warmii i Mazur pod czujnym okiem dr. Sebastiana
Mierzyńskiego.
Gra „Budowniczowie zamku w Olsztynie” ma poza walorami ściśle rekreacyjnymi, zabawowymi – istotny walor edukacyjny. Wykorzystanie jej ma zatem przybliżyć historię Polski (w szczególności historię regionu) poprzez zabawę. Projekt kierowany jest do dzieci w wieku szkolnym (IV-VIII klasy). Badania statystyczne wskazują, że dzieci i młodzież więcej czasu spędzają przed komputerami i wszelkiego typu urządzeniami elektronicznymi, niż poświęcają go kontaktom bezpośrednim z rówieśnikami. Gry planszowe są ważnym i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich funkcji społecznych. Funkcja kształcąca gry polega na doskonaleniu i rozwijaniu zdolności orientacyjno-poznawczych. Funkcja poznawcza na gromadzeniu materiału o otaczającej rzeczywistości. Funkcja motywacyjna na pobudzeniu do aktywności poznawczej, która ma wyzwalać i rozwijać zainteresowanie otoczeniem. Funkcja integracyjna pozwala na utrwalanie więzi społecznych. Funkcja wychowawcza pozwala na przyswajanie różnych norm, uczenie się reguł w różnych sytuacjach, uczenie się przestrzegania umów zawieranych z innymi graczami. Wszystkie one odgrywają istotną rolę w rozwoju dzieci i młodzieży, dlatego też Wnioskodawca uważa, że za pomocą gier planszowych można również prowadzić promocję kulturalną, edukację historyczną oraz promować postawy patriotyczne, kształtować świadomość tożsamości obywatelskiej i przynależności do społeczności lokalnej.
Do projektu zgłaszać się mogą wszystkie chętne placówki oświatowe z Olsztyna, przy czym w związku z tym, że liczba warsztatów jest ograniczona, wprowadzona zostaje zasada: która szkoła zgłosi się pierwsza, ta może liczyć na wzięcie udziału w projekcie. Ani uczestnicy, ani szkoły nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem ich uczniów w
projekcie.

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Olsztyna – w szczególności uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych.

Program warsztatów:

  1. przybliżenie uczestnikom historii Olsztyna, ze szczególnym uwzględnieniem opowieści związanych z zamkiem Kapituły Warmińskiej oraz przedstawienie najbardziej znanych postaci związanych ze stolicą Warmii i Mazur (m. in. Mikołaja Kopernika, Jana z Łajs);
  2. podział grup warsztatowych na podgrupy i rozegranie w nich gry planszowej „Budowniczowie zamku w Olsztynie”;
  3. rozwiązywanie przez dzieci zadań edukacyjnych (np. krzyżówki i łamigłówki) w opracowanych specjalnie w tym celu materiałach edukacyjnych. W materiałach tych przedstawione zostaną informacje na temat historii olsztyńskiego zamku oraz oferty kulturalno-edukacyjnej Muzeum Warmii i Mazur;
  4. prezentacja Muzeum Warmii i Mazur i jego aktualnej oferty, zachęcenie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu tej placówki kulturalnej.

Materiał edukacyjny wykorzystywany w czasie warsztatów do pobrania tutaj: Materiały edukacyjne z UMO-1

Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

 

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Olsztyna w ramach realizacji zadania publicznego.