Termin: 7-21.06.2019
Miejsce: Kołobrzeska 30 (1. piętro).

Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć związanych z wykorzystaniem szachów jako narzędzia profilaktyki.

Celem nadrzędnym projektu jest uaktywnienie lokalnej społeczności z wykorzystaniem profilaktyki uniwersalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, przez zapewnienie im nieodpłatnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez instruktorów/animatorów z użyciem narzędzi/materiałów edukacyjnych w postaci szachów w czerwcu II semestru roku szkolnego 2018/2019.

Cele szczegółowe:

  1. nauka właściwego zachowania w grupie rówieśniczej;
  2. stworzenie bezpiecznej, twórczej, uczącej się społeczności dziecięcej i młodzieżowej;
  3. utrwalenie poczucia przynależności do grupy;
  4. zachęcenie dzieci i młodzieży do poszerzenia wiedzy i zdobywania nowych umiejętności, pobudzenie aktywności intelektualnej;
  5. stworzenie stabilnego środowiska opiekuńczo-wychowawczego;
  6. integracja międzypokoleniowa (dziecko-rodzic; dziecko-dziadkowie);
  7. pogłębianie świadomości społecznej o roli gier w prawidłowym rozwoju dziecka;
  8. rozwijanie u dzieci pasji grania i zainteresowania szachami.

Projekt wykorzystuje łącznie strategie edukacyjne (trening umiejętności życiowych) oraz strategie działań alternatywnych.

Zajęcia w czasie Rodzinnych Spotkań Szachowych będą nieodpłatne.

Projekt wspierany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie.

 

Fundacja była organizatorem cyklu nieodpłatnych zajęć profilaktycznych (spotkań szachowych) dla chętnych w każdym wieku, przeprowadzonych w czerwcu 2019 z wykorzystaniem niekonwencjonalnych narzędzi, w tym wypadku królewskiej gry, czyli szachów – program dotowany przez MZPiTU w Olsztynie.